دکتر زهرا اصلانی

متخصص بیماری های عفونی، داخلی و تب دار

درمان انواع بیماری های عفونی، داخلی و زخم های مزمن و دیابتی

درمان بیماری های داخلی

درمان عفونت های مزمن